043/5384 779 monso@monso.sk

KOMUNIKÁCIA A POŠTA

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak
máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných
údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných
údajov sú zverejnené aj na našich internetových stránkach www.monso.sk .
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.
Prevádzkovateľ:
Marián Ondrík, Oravická 509, 027 12 Liesek, IČO: 40605221, (ďalej len „my“)
Email: monso@monso.sk
Tel.: 0948 544 052
Osobné údaje ktoré spracúvame:
Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, podpis, telefónne číslo, adresa elektronickej
pošty, údaje uvedené v prijatých a odoslaných dokumentoch.
Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:
Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu s Vami rôznymi komunikačnými kanálmi
(poštou, elektronickou poštou alebo telefonicky). Osobné údaje na účel vzájomného kontaktu s Vami spracúvame
na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je výkon našich podnikateľských aktivít.
Evidenciu došlej a odoslanej pošty spracúvame na základe osobitného zákona najmä zákona č. 395/2002 Z.z.
o archívoch a registratúrach.
Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu trvania obchodného vzťahu resp. po dobu vybavenia Vašej
žiadosti. Evidenciu došlej a odoslanej pošty budeme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týka. Po ukončení
doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov.
Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?
Poskytnutie osobných údajov na účely vzájomného kontaktu s Vami je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia
osobných údajov nemôžeme s vami komunikovať a reagovať na Vašu žiadosť.
S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?
Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných
zmluvných pokynov:
– Poskytovatelia IT služieb
– Externí administratívni pracovníci
Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.
Aké máte práva?
Právo na prístup k Vašim osobným údajom
Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie
kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.
Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych
a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše
osobné údaje správne a aktuálne.
Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:
Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné
údaje spracúvané nezákonne.
Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.
Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu
prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.
Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov.
Spôsob uplatňovania práv
Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú
adresu monso@monso.sk .
Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu
v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená
o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného
mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo
často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.
Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito
podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Platné od 25.05.2018