043/5384 779 monso@monso.sk

MONITOROVANIE NAŠICH AREÁLOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov sú zverejnené aj na našich internetových stránkach www.monso.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Prevádzkovateľ:

Marián OndríkOravická 509, 027 12 Liesek, IČO: 40605221, (ďalej len „my“)

Email: monso@monso.sk

Tel.:  0948 544 052

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Obrazové záznamy na ktorých môžete byť identifikovateľný

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Monitorovanie priestorov areálu zariadenia na zber a zhodnotenie v Liesku, zariadení  na zber v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši a Zákamennom vykonávame na základe osobitných zákonov najmä Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Monitorovanie ostatných našich priestorov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je ochrana nášho majetku.   

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

  • Obrazový záznam kamerového systému sme povinní uchovávať 14 dní po jeho vyhotovení.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

V prípade, ak nás navštívite budeme  obrazový záznam, na ktorom môžete byť identifikovateľný spracúvať.  V prípade neposkytnutia osobných údajov Vám nemusíme povoliť vstup do našich priestorov.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva,  Súdy a orgány činné v trestnom konaní, prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov.

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov:

  • Poskytovatelia IT služieb
  • Externí administratívni pracovníci

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Aké máte práva?

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu monso@monso.sk.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Platné od 25.05.2018