043/5384 779 monso@monso.sk

VÝKUP, ZBER A ZHODNOCOVANIE ODPADU

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov sú zverejnené aj na našich internetových stránkach www.monso.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Prevádzkovateľ:

Marián Ondrík, Oravická 509, 027 12 Liesek, IČO: 40605221, (ďalej len „my“)

Email: monso@monso.sk

Tel.:  0948 544 052

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul,  adresa, ČOP, podpis.

Údaje o odpade: Údaje o druhu a množstve vykúpeného odpadu  a vyplatenej cene

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitných zákonov najmä Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na nasledovné účely:

  • Evidencia výkupu a zberu odpadu alebo zhodnotenia odpadu
  • Spracovanie potvrdení o prevzatí odpadu
  • Vedenie účtovnej evidencie
  • Predaj odpadu

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi:

  • Prevádzkovú dokumentáciu sme povinní uchovávať minimálne 5 rokov po roku, ktorého sa týkajú.
  • Účtovné doklady spojené s výkupom resp. predajom odpadu sme povinní uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na základe osobitných zákonov je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme od Vás vykúpiť odpad.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Ministerstvo životného prostredia, Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva, prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov.

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov:

  • Poskytovatelia IT služieb
  • Externí administratívni pracovníci

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Aké máte práva?

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu monso@monso.sk.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Platné od 25.05.2018